Disclaimer

De website www.bunzl.nl en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links naar bedrijven of organisaties waarmee wij samenwerken, zijn eigendom van Bunzl. Het is niet toegestaan om de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bunzl.

De inhoud van deze website en andere uitingen van Bunzl op internet zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door Bunzl wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Bunzl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren.

Privacy policy

In dit beleid wordt uitgelegd hoe jouw persoonlijke gegevens door ons worden verzameld en gebruikt. Persoonlijke gegevens zijn gegevens, waarmee wordt vastgesteld wie je bent, zoals bijvoorbeeld jouw naam, e-mailadres of mobiele telefoonnummer. Jouw persoonlijke gegevens zijn een belangrijk aspect voor ons, waarmee wij op verantwoorde en veilige wijze willen omgaan. Indien je meer wilt weten over de wijze waarop wij gebruik maken van jouw persoonlijke gegevens, neem dan s.v.p. contact met ons op.

Dit beleid is van toepassing op:

(potentiele) klanten, relaties en leveranciers van Bunzl Outsourcing Services B.V.

Of andere partijen waarmee Bunzl Outsourcing Services B.V. zaken doet, zoals leveranciers van Bunzl Outsourcing Services B.V.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Bunzl Outsourcing Services B.V. zal slechts die persoonsgegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening. In het bijzonder zal Bunzl Outsourcing Services B.V. onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • je NAW gegevens, telefoonnummer, e-mailadres en andere contactgegevens die voor communicatie benodigd zijn;
 • geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
 • bankrekeningnummers van de betrokkenen
 • persoonlijke gegevens welke door de Kamer van Koophandel  beschikbaar zijn gesteld;
 • IP-adres;
 • overige persoonsgegevens (anders dan hierboven beschreven) welke nodig zijn voor de verwerking conform de geldende wetgeving.

Voor welke doeleinden maken wij gebruik van jouw persoonlijke gegevens?
Wij gebruiken jouw persoonlijke gegevens voor verschillende doeleinden, waaronder:

 • Administratieve doeleinden
 • Aannemen en uitvoeren van bestellingen
 • Verwerking van betalingen en doen van betalingen
 • Communicatie met jou
 • Het bijhouden van accounts en andere zakelijke informatie
 • De uitvoering van marketing, digitaal of anderszins
 • Voldoen aan wettelijke of reglementaire vereisten
 • Omgaan met klachten of vragen van onze klanten
 • Het onderhouden van ons (zakelijke) netwerk
 • Het verbeteren van onze product- en dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte marketingacties alsmede (markt)onderzoek
 • Data-analyse genereren om de prestaties van onze website bij te houden en te verbeteren

Wij zijn van mening dat wij een rechtmatig belang hebben, of dat het noodzakelijk is voor de tenuitvoerlegging van een overeenkomst, om persoonsgegevens te verzamelen en te gebruiken voor onze bedrijfsvoering. In sommige gevallen kunnen we wettelijk verplicht zijn om persoonlijke informatie te gebruiken of openbaar te maken, bijvoorbeeld om te voldoen aan een verzoek van een officiële instantie.

Op welke manier verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Bunzl Outsourcing Services B.V. doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Bunzl Outsourcing Services B.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat wij in ieder geval:

 • jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en soort persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy statement;
 • verwerking van jouw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

De persoonsgegevens zullen alleen worden verwerkt op basis van de verwerkingsgrondslagen voortvloeiend uit de geldende (privacy) wet- en/of regelgeving, te weten:

 • ter uitvoering van een overeenkomst waarbij jij partij bent
 • ter voldoening aan een wettelijke plicht
 • ter bescherming van de vitale belangen of indien daar voor Bunzl Outsourcing Services B.V. of een derde een gerechtvaardigd belang voor bestaat.

Worden jouw persoonlijke gegevens door ons gedeeld?

Het is mogelijk dat jouw persoonlijke gegevens worden gedeeld, maar dit gebeurt op basis van 'need to know' en alleen indien zulks noodzakelijk is of indien wij verplicht zijn gegevens uit te wisselen. Persoonlijke gegevens worden mogelijk gedeeld wanneer we bedrijven of bedrijfseigendommen kopen of verkopen. We trachten de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens, waarvoor de onderneming wettelijk verantwoordelijk is, op de juiste wijze worden beschermd en gebruikt wanneer zulke gegevens in handen zijn van een derde.

Worden persoonlijke gegevens naar het buitenland gezonden?

Soms dienen wij persoonlijke gegevens naar het buitenland te verzenden als onderdeel van de uitvoering van een bestelling. Wanneer dit noodzakelijk is, streven wij ernaar de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de gegevens op de juiste wijze worden beschermd en gebruikt, ongeacht waar deze zich geografisch bevinden. Dit zal doorgaans contractueel plaatsvinden.

Hoe lang worden jouw persoonlijke gegevens door ons bewaard?

Wij streven ernaar uw gegevens uitsluitend te bewaren niet langer als noodzakelijk is voor onze zakelijke behoeften en overeenkomstig de wettelijke of regelgevende verplichtingen voor het bewaren van persoonsgegevens voor een bepaalde periode. Ongeacht de lengte van de periode dat wij persoonsgegevens bewaren willen wij er echter voor zorgdragen dat deze gegevens op de juiste wijze worden beschermd.

Hoe beveiligen wij jouw persoonlijke gegevens?

Bunzl Outsourcing Services B.V. doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen om zo onrechtmatig gebruik zoals onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging of verlies tegen te gaan. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Voor de uitvoering van onze activiteiten en diensten kan Bunzl Outsourcing Services B.V. gebruik maken van andere dienstverleners, Deze dienstverleners zijn onderworpen aan beveiligingsverplichtingen in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Welke rechten heb jij over jouw persoonlijke gegevens

Je hebt het recht om ondere andere:

 • een afschrift van jouw persoonlijke gegevens te verkrijgen of om deze over te dragen aan een andere organisatie
 • onjuiste persoonlijke gegevens te corrigeren
 • jouw persoonlijke gegevens te laten wissen als het bewaren ervan niet langer gerechtvaardigd is
 • het gebruik van jouw persoonlijke gegevens beperkt te houden - d.w.z. dat er geen toegang tot jouw persoonsgegevens wordt verkregen of dat deze niet worden gebruikt
 • bezwaar te maken tegen jouw persoonlijke gegevens die worden verwerkt.

Wij zullen je altijd de rechten geven waar je wettelijk recht op hebt, maar je hebt in ieder geval te allen tijde recht op bovengenoemde. Alle verzoeken worden per geval beoordeeld.

Als je inzage wenst in jouw totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt overdragen, wijzigen of verwijderen die je zelf niet kunt aanpassen, verwijzen wij je naar de onderstaande contactgevens.

Dien je ons je persoonlijke gegevens te verstrekken?

Je bent nooit verplicht jouw persoonsgegevens aan ons te verstrekken, maar het kan zijn dat dit nodig is wanneer je met ons een overeenkomst aangaat voor het leveren van onze diensten. Wij kunnen onze diensten alleen aanbieden indien jij  ons jouw persoonsgegevens verstrekt teneinde dergelijke diensten te kunnen verlenen.

Maken we gebruik van geautomatiseerde besluitvorming?

Wij hanteren geautomatiseerde besluitvorming wanneer jij onze website gebruikt. Dit houdt in dat inhoud aan je wordt verstrekt op basis van jouw online gedrag. Dit stelt ons in staat om inhoud te leveren die voor jou relevant is.

Maken wij gebruik van jouw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden?

Ja, we kunnen jouw persoonlijke gegevens gebruiken voor marketingdoeleinden, maar we trachten alleen personen te benaderen die marketing willen ontvangen. Als je bezwaar hebt tegen marketing, digitaal of anderszins, laat het ons weten en wij zullen je niet langer benaderen.

Maken wij gebruik van cookies?

Ja, we gebruiken cookies om onze website naar behoren te laten werken, om het gebruik ervan na te gaan en om inhoud weer te geven die volgens ons relevant voor jou is. 
Via onze cookiemanagement tool ben je in de gelegenheid zelf aan te geven welke cookies je wel of niet wilt gebruiken. Als je er echter voor kiest om alle cookies te blokkeren, is het mogelijk dat je geen toegang hebt tot onze site of een deel ervan en dat sommige functies niet naar behoren werken.

Waar kun je een klacht indienen indien je het niet eens bent met het gebruik van jouw gegevens?

Indien je het niet eens bent met de wijze waarop wij omgaan met jouw persoonlijke gegevens, neem dan in eerste instantie contact met ons op via onderstaande contactgegevens en we zullen ons best doen om je te helpen.

Je kunt op de volgende manieren contact met ons opnemen:

per brief via het hiervoor genoemde adres Rondebeltweg 82, 1329 BG  Almere, Nederland;

per e-mail via info@bunzl.nl;

of telefonisch via het hiervoor genoemde telefoonnummer +31 (0)36 547 86 00

Wij streven ernaar zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken op je verzoek te reageren.

Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kun je je altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl).

Toepasselijk recht

Op eventuele geschillen die voortvloeien uit dit Privacy Statement is Nederlands recht van toepassing.

Neem s.v.p. contact met ons op indien je meer wilt weten over de wijze waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

Bunzl Outsourcing Services B.V.  Rondebeltweg 82  1329 BG Almere, Nederland T 036 547 86 00 E info@bunzl.nl

KvK: 33054904